سازمان حفاظت محیط زیستشرکت کشت و صنعت حافظان جاوید با اخذ مجوزات قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست استان قزوین این افتخار را دارد که در صنعت مرغداری کشوربعنوان اولین واحد مرغداری در زمینه فرآوری کود آلی و صنایع تبدیلی در جهت کشاورزی پایدار و جامعه سالم گام بردارد

http://www.doe.ir