96/11/16مجمع سالیانه انجمن صنفی در باغ لاله تهران
16/11/1396

                 96/11/16مجمع سالیانه انجمن صنفی در باغ لاله تهران
 

1- رئیس انجمن آقای مهندس محمدی - گروه آلکان

2- نایب رئیس آقای مهندس ولائی - شرکت تلفیق دانه

3- خزانه دار _ آقای مهندس ملبوبی - شرکت زیست فناورسبز

4- دبیرانجمن _ اقای مهندس علیزاده

5- عضو هیئت مدیره - آقای مهندس گلستان - شرکت فرآوری باگاس جنوب 

اعضای علی البدل آقای دکتر سعیدی -آقای مهندس سیادت 

بازرس : آقای وحید برجسته به نمایندگی آقای مهندس صفوی - شرکت حافظان جاوید

 اقای مهندس مجتبی زاده خراسانی- شرکت ایناگروپارس